Printer friendly
"AcronymFinder.com

What does SAKE stand for?

Sort results: alphabetical | rank ?

Rank Abbr.Meaning
SAKESuburban Atlanta Kite Enthusiasts (Georgia, USA)
SAKESan Antonio Kids Exchange (est. 1997; San Antonio, TX)
SAKESecond Avenue Klezmer Ensemble (San Diego, CA)
SAKESkills, Aptitude, Knowledge and Experience