Printer friendly
"AcronymFinder.com

What does I stand for?

Sort results: alphabetical | rank ?

Rank Abbr.Meaning
IInformation
IOne (Roman numeral)
IInternet
ICurrent (electronics)
IInternational
IInput
IInterest
IIsland
IIndustry
IIncluded (lowest quality of diamond)
IInvestment (economics)
IIndia
IItaly (International Auto Identification)
IInteractive
IIndependent
IImmediate (precedence level)
IIn Phase
IIndustries
IInventory (TOC)
IIndoor
IInstructional
IInstructor (Boy Scouts of America)
IInspection
IIncorporated
IIntermediate
IInformative
IInterstate (highway)
IIncomplete (school)
IImmigration
IInjection
IInclination (astronomy)
IIndicator
IImagery (often associated with satellite remote sensing)
IIncrement (Bit)
IItalic
IInertial
IIodine
IIsoleucine (amino acid)
IInterpolated
IInterlaced
IInterlacing
IIntercot (Disney)
IIonisierungsenergie (German)
IIntensitie (French: Electrical Current)
IFederal Reserve Bank of Minneapolis, Minnesota (designates original point of circulation of a dollar bill)
iImaginary number; the square root of -1
IIntrapictures